Privacy policy

Privacy policy

Capturing and processing data
The data provided by you will fall under the responsibility of bouwmanni.nl. Your details are not provided to companies and institutions outside bouwmanni.nl. bouwmanni.nl uses your data for the execution of the agreement, the provision of services and / or to inform you about other products and services of bouwmanni.nl – if you appreciate it.

Data security
bouwmanni.nl uses security procedures for the protection of the processed data, among other things to prevent unauthorized access to these data.

Use of cookies
bouwmanni.nl makes use of cookies in offering its services to identify you and thereby make access to the site easier for you. bouwmanni.nl can collect and analyze information about the use of this website, including the domain name, the number of hits, the pages visited, previous and subsequent websites visited and the duration of the user session. This data can be collected with the help of a cookie. A cookie is a small text file that our website places on your hard disk. You can allow or prevent the use of cookies, if desired, by changing the settings of your browser.

Links to websites
On the site of bouwmanni.nl there are hyperlinks to other websites. bouwmanni.nl is not responsible for the content or the privacy policy of websites to which this site refers.

Amendments
bouwmanni.nl reserves the right to make changes to this privacy policy. It is advisable to consult the privacy policy regularly, so that you are aware of these changes.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself through the personal settings of your account and email. You also have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of data your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file. Do you want to use your right to objection and / or right to data portability or do you have other questions / comments about the data processing, please send an email to info@bouwmanni.nl.

How we secure personal data
We take the protection of your data very seriously and take appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact me directly via info@bouwmanni.nl

By visiting the website you agree with this privacy policy. This also applies when you share offline data with us.

Ewout Bouwman & Susan Manni

————————————————————————————-

Privacybeleid

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van bouwmanni.nl te vallen. Je gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten bouwmanni.nl. bouwmanni.nl gebruikt je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om je te informeren over andere producten en diensten van bouwmanni.nl – als je dat op prijs stelt.

Beveiliging van gegevens
bouwmanni.nl maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van cookies
bouwmanni.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om je te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor je gemakkelijker te maken. bouwmanni.nl kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op je harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Links naar websites
Op de site van bouwmanni.nl staan hyperlinks naar andere websites. bouwmanni.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen
bouwmanni.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account en email. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een email naar info@bouwmanni.nl.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met mij op via info@bouwmanni.nl

Door de website te bezoeken ga je akkoord met dit privacybeleid. Dit geldt ook wanneer je offline gegevens met ons deelt.

Ewout Bouwman & Susan Manni